Tin Trường Long

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày 13/5/2016, Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Hội trường lớn của công ty. 
Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và của Ban Kiểm soát Công ty về các nội dung: 
     + Báo cáo với cổ đông về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
     + Báo cáo tài chính năm 2015.
     + Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
     + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

Đại hội đã diễn ra một cách thuận lợi và kết thúc vào 17 giờ cùng ngày.
Một số hình ảnh đại hội: