Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn:

  • Trở thành tập đoàn ô tô hàng đầu tại Viêt Nam trên  cơ sở phát triển bền vững và tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam

Sứ mệnh:

  • Cung cấp các giải pháp tốt nhất và trở thành người đồng hành tin cậy của khách hàng.  Đóng góp vào sự phát triển của xã hội và nền kinh tế Việt Nam
index